• Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου).
  • Διαγνωστικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση.
  • Κατάρτιση προϋπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων.
  • Μελέτες βιωσιμότητας.
  • Εφαρμογή Διεθνών λογιστικών προτύπων.
  • Business plans.
  • Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
  • Έλεγχοι βραχυχρόνιων οικονομικών καταστάσεων.
  • Ανάληψη έργου εκκαθαριστή.